Abe Miyuki
Mihiro Chuya
Keiko Fujii
Marie Hatano
Fumiko Ichida
Atsushi Ito
Rumiko Kadonaga
Chiaki Kawano
Youiti Koumoto
Akemi Miyata
Ikuko Nakajima
Eiko Nakao
Eri Sakai
Ryoko Shimizu
Keiko Shinohara
Noriko Terada
Michiko Tsutsumi
Reiko Yamanoue

<